INFORMACE PODLE ČL. 13 NAŘÍZENÍ EU GDPR 2016/679

Shromažďování a zpracování osobních dat probíhá podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 v souladu s řádným legislativním postupem a na základě svobodných rozhodnutí s rámci lidského důstojného jednání.

1) ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace, které subjekt poskytne, jej identifikují (jméno, příjmení, emailová adresa, země původu, text doprovodné zprávy, atd.) a slouží pro účely poskytování služeb Správcem, jakékoliv charakteru či jakýmkoliv způsobem.

2) ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, a to vždy za dodržení veškerých bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

3) SOUHLAS K POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytování osobních údajů je nezbytné z důvodu vyjádřeném v bodě 1, pro účely poskytování požadovaných služeb. Bez souhlasu k poskytování osobních údajů nelze dodat požadované služby.

4) PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce poskytuje zpracovávané osobní údaje výhradně následujícím kategoriím příjemců: zpracovatelé osobních údajů zejména osoby zajišťující technický provoz služeb a provozovatelé technologií, které Správce využívá pro své služby jako jsou pracovníci webových stránek, pracovníci zákaznického servisu, pracovníci výpočetní techniky a podobně; údaje mohou být poskytované také pověřeným úřadům veřejné správy.

5) ZPRACOVATEL

V současné době je zpracovatelem osobních údajů společnost ASM Italy S.R.L, která spravuje zákaznické služby tzv. customer care a zasílá informace s údaji. Kompletní seznam všech zpracovatelů osobních údajů subjektů lze získat na oddělení Zákaznického Servisu nebo zasláním emailu na tuto emailovou adresu servizioclienti@davines.it

6) PŘENOS ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Zpracovávané osobní údaje nebudou předávany do zahraničí.

7) PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ (GDPR čl. 15-22)

Správce indormuje subjekt údajů o jejich následujících právech:

• právo na přístup k osobním údajům, které znamená, že subjekt údajů může Správce kdykoli požádat o vydání potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány.
• získat informace za jakými účely jsou osobní údaje zpracovávány, kategorie osobních údajů, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je Správce bude zpracovávat.
• právo osobní údaje opravit či vymazat.
• právo požadovat omezení zpracování osobních údajů.
• právo získat kopii svých osobních údajů nebo lépe řečeno získat osobní údaje jako vlastník zpracovnání ve strukturovaném formátu běžně v použití a použitelné automatickým zařízením a také má právo předat své údaje jinému Správci bez jakéhokoliv omezení.
• právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování i v případě, že se jedná zpracování osobních údajů, které slouží pro účely přímého marketingu.
• právo vznést námitku pokud dochází při zpracování osobních údajů fyzických osob k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.
• právo podat stížnost na dozorový úřad ochrany osobních údajů v Itálii.

8) SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracování osobních údajů je Davines S.p.A., Via Ravasini n.1, 43126 Parma, servizioclienti@davines.it

9) POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ke jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů se přistoupilo z důvodu, že společnost, která provádí zpracovávání osobních údajů fyzických osob postupuje podle definice uvedené v čl. 37 Evropského Nařízení GDPR 2016/679. Pověřence lze kontaktovat na této adrese: privacydpo@davines.it

10) DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Získané osobní údaje se zprácovávají po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z poskytovaných služeb.